Equips multidisciplinaris de suport de Gureak Arán (EMS)

Les EMS tenen com a missió el desenvolupament de les actuacions d'acompanyament especialitzat relatives a l'ajustament personal i social en el lloc de treball, que consisteix en ajudar a superar les barreres, els obstacles o les dificultats que troben les persones treballadores amb discapacitat en general i, sobretot, aquelles amb especials dificultats en el procés d'incorporació, permanència i progressió en el lloc de treball, a les accions formatives orientades a aquest ajustament i a l'itinerari per a la millora de la formació i la competència professional, per facilitar l'accés a un lloc de treball a l'empresa ordinària, en els casos que sigui possible, de les persones amb discapacitat contractades en centres especials de treball i també les accions dirigides a promoure i fomentar la seva participació comunitària.

Amb aquesta finalitat, desenvolupen les funcions següents:

a) Orientar i acompanyar les persones perquè millorin la seva productivitat i la seva capacitació professional.
b) Fer accions formatives de reforç de competències per contribuir a fer que la persona elabori i doni continuïtat al seu propi projecte laboral, sempre que sigui possible, i, també, les enfocades a promoure la participació comunitària i l'acompanyament a la inclusió social.
c) Fer una avaluació individualitzada de les necessitats de cada persona i de plans de transició per proporcionar suport a la persona.
d) Elaborar el PIP.
e) Elaborar els itineraris individualitzats.
f) Integrar la perspectiva de gènere i de les dones a les activitats de definició del perfil de competències, habilitats, responsabilitats, tasques i objectius dels llocs de treball.

Equipos multidisciplinares de apoyo de Gureak Arán (EMS)

Las EMS tienen como misión el desarrollo de las actuaciones de acompañamiento especializado relativas al ajuste personal y social en el puesto de trabajo, que consiste en ayudar a superar las barreras, obstáculos o dificultades que encuentran las personas trabajadoras con discapacidad en general y, sobre todo, aquellas con especiales dificultades en el proceso de incorporación, permanencia y progresión en el puesto de trabajo, a las acciones formativas orientadas a este ajuste y al itinerario para la mejora de la formación y la competencia profesional, para facilitar el acceso a un puesto de trabajo en la empresa ordinaria, en los casos en que sea posible, de las personas con discapacidad contratadas en centros especiales de empleo y también las acciones dirigidas a promover y fomentar su participación comunitaria.

Con este fin, desarrollan las siguientes funciones:

a) Orientar y acompañar a las personas para que mejoren su productividad y su capacitación profesional.
b) Realizar acciones formativas de refuerzo de competencias para contribuir a que la persona elabore y dé continuidad a su propio proyecto laboral, siempre que sea posible, y, también, las enfocadas a promover la participación comunitaria y el acompañamiento a la inclusión social.
c) Realizar una evaluación individualizada de las necesidades de cada persona y de planes de transición para proporcionarle apoyo.
d) Elaborar el Plan de intervención personal (PIP).
e) Elaborar los itinerarios individualizados.
f) Integrar la perspectiva de género y de las mujeres en las actividades de definición del perfil de competencias, habilidades, responsabilidades, tareas y objetivos de los puestos de trabajo.